17.02.2016

Fragmenty korespondencji  z zespołem Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia:

Po  spotkaniu  z  Panią  Prezes Wrocławskiej Rewitalizacji  informujemy, że obecnie  nie  ma  możliwości  dopisania  projektu  Szwajcarka  do Lokalnego Programu  Rewitalizacji .  Lokalny  Program  Rewitalizacji na lata 2016-2018 jest  wymogiem  jako  podstawa do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze środków  UE,  m.in.  w  ramach  działania  6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  RPO WD 2014-2020. Program powstaje według Wytycznych Ministerstwa Rozwoju jak również Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. …..

Obszar Parku Szczytnickiego nie spełnia kryteriów.

W wyniku rozmów ustalono iż na dzień dzisiejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu (uchwała nr XX/1672/04 z dnia 19 lutego 2004 r.) zakazuje wznoszenia budynków i budowli na obszarze wskazanym jako potencjalna lokalizacja inwestycji, co nie oznacza, że inwestor nie może starać się zmianę zapisów w miejscowym planie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wiąże jedynie mieszkańców danego terenu, ale także organy państwa oraz samorządowe, we właściwości których pozostaje wypowiadanie się w kwestii praw i obowiązków właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności organy opiniujące, uzgadniające i zezwalające na budowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 35 Prawa budowlanego ust. 1. pkt 1 przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli projekt budowlany byłby niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to właściwy organ, na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Dodatkowo należałoby otrzymać zgodę zarządcy terenu tj. Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków – gdyż proponowana lokalizacja restauracji znajduje się w obszarze wpisu do rejestru zabytków jako Park Szczytnicki we Wrocławiu nr rejestru A/2791/194 z dnia 15.02.1962 r.

Przy okazji ochrony konserwatorskiej pragniemy nadmienić, że proponowana lokalizacja znajduje się w strefie buforowej zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W praktyce wpis na listę oznacza zobowiązanie się Państwa- Strony Konwencji z 1972 r., do szczególnej dbałości o te obszary oraz do ochrony ich przed potencjalnymi zmianami, które mogą wpłynąć na ich wartość, autentyzm i integralność. Stąd też wprowadzenie zmiany umożliwiającej realizację inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pociąga za sobą konieczność konsultowania się z Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa przed wydaniem wytycznych konserwatorskich, co zostanie uczynione niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o zmianę mpzp na potrzeby proponowanej inwestycji.

KategorieBez kategorii