Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

22.02.2016

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) wnosimy o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącą rejonu Parku Szczytnickiego.

Obecnie plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu (uchwała nr XX/1672/04 z dnia 19 lutego 2004 r.) zakazuje wznoszenia budynków i budowli.

Wnioskujemy o uwzględnienie w MPZP możliwości odbudowy zabytkowej restauracji „Schweizerei” lub wybudowania nowej restauracji nawiązującej do historycznego wzoru.

Przez sto lat „Szwajcarka” była ozdobą Breslau, wymienianą w ówczesnych przewodnikach i prezentowaną na wielu pocztówkach obok Ratusza i Hali Stulecia.  Cenny powrót do historii zgrałby się ze skutecznie realizowaną strategią planu decentralizacji ruchu turystycznego we Wrocławiu. Odtworzenie „parkowej perły”  znacznie podniosłoby atrakcyjność pięknej, ale zapomnianej, części parku, pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Różyckiego, która poza Pizzerią przy Moście Szczytnickim, nie oferuje innego zaplecza gastronomicznego czy schronienia przy mało korzystnej aurze. Jest to również idealne miejsce na bazę rowerową z trasami do zwiedzania zabytków Wielkiej Wyspy, a przestronne pomieszczenia restauracji mogłyby służyć również jako małe centrum konferencyjno-szkoleniowe czy też wystawa tematyczna. Spora odległość od najbliższych zabudowań umożliwiałaby organizację koncertów, wesel i innych imprez okolicznościowych.

17.02.2016

Fragmenty korespondencji  z zespołem Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia:

Po  spotkaniu  z  Panią  Prezes Wrocławskiej Rewitalizacji  informujemy, że obecnie  nie  ma  możliwości  dopisania  projektu  Szwajcarka  do Lokalnego Programu  Rewitalizacji .  Lokalny  Program  Rewitalizacji na lata 2016-2018 jest  wymogiem  jako  podstawa do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze środków  UE,  m.in.  w  ramach  działania  6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  RPO WD 2014-2020. Program powstaje według Wytycznych Ministerstwa Rozwoju jak również Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. …..

Obszar Parku Szczytnickiego nie spełnia kryteriów.

W wyniku rozmów ustalono iż na dzień dzisiejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu (uchwała nr XX/1672/04 z dnia 19 lutego 2004 r.) zakazuje wznoszenia budynków i budowli na obszarze wskazanym jako potencjalna lokalizacja inwestycji, co nie oznacza, że inwestor nie może starać się zmianę zapisów w miejscowym planie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wiąże jedynie mieszkańców danego terenu, ale także organy państwa oraz samorządowe, we właściwości których pozostaje wypowiadanie się w kwestii praw i obowiązków właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności organy opiniujące, uzgadniające i zezwalające na budowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 35 Prawa budowlanego ust. 1. pkt 1 przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli projekt budowlany byłby niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to właściwy organ, na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Dodatkowo należałoby otrzymać zgodę zarządcy terenu tj. Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków – gdyż proponowana lokalizacja restauracji znajduje się w obszarze wpisu do rejestru zabytków jako Park Szczytnicki we Wrocławiu nr rejestru A/2791/194 z dnia 15.02.1962 r.

Przy okazji ochrony konserwatorskiej pragniemy nadmienić, że proponowana lokalizacja znajduje się w strefie buforowej zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W praktyce wpis na listę oznacza zobowiązanie się Państwa- Strony Konwencji z 1972 r., do szczególnej dbałości o te obszary oraz do ochrony ich przed potencjalnymi zmianami, które mogą wpłynąć na ich wartość, autentyzm i integralność. Stąd też wprowadzenie zmiany umożliwiającej realizację inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pociąga za sobą konieczność konsultowania się z Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa przed wydaniem wytycznych konserwatorskich, co zostanie uczynione niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o zmianę mpzp na potrzeby proponowanej inwestycji.

27.01.2016

Przesłanie informacji o zgłoszeniu „Projektu Szwajcarka” w UM do Rady Osiedla Zacisze/Zalesie/Szczytniki, portalu Wielka Wyspa oraz do Stowarzyszenia Akcja Park Szczytnicki.

25.01.2016

Spotkanie z zespołem Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Prezentacja projektu z 2010 roku wraz z propozycją stworzenia planu rewitalizacji, jego możliwych modeli oraz przykładów realizacji podobnych projektów w Łodzi.

Projekt ma zostać przedstawiony spółce Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z zapewnieniem, że w przeciągu dwóch tygodni wydział Zarządzania Projektami przedstawi stanowisko Urzędu i możliwości wpisania projektu w plany rewitalizacyjne miasta Wrocławia.

Projekt 2012

Spotkanie w Urzędzie Miasta z Dyrektorem Departamentu Architektury i Rozwoju.

Prezentacja projektu (p. poniżej), jego walorów i możliwości realizacji.

Wymagania stawiane potencjalnemu inwestorowi:

  • zmiana Planu Miejscowego
  • zezwolenia Konserwatora Zabytków
  • oraz Zarządcy Zieleni Miejskiej

W praktyce oznaczało to 2-3 lat zmagań urzędowych, po których możliwe było wydzierżawienie terenu na okres jedynie 3 lat, po czym odbyłby się ponowny wybór dzierżawcy terenu w trybie przetargowym.

W strefie „Parku Szczytnickiego” obowiązuje zakaz wznoszenia budynków i budowli. Pomimo zbieżności interesu Władz Miasta, związanych z decentralizacją atrakcji Wrocławia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków nie umieściło żadnej wzmianki o „Szwajcarce” w planach rozwoju miasta.

Projekt został wstrzymany w oczekiwaniu na zmiany przepisów.